Geen foto beschikbaar...

De Seniorenvereniging Kanaalzone is een levendige seniorenvereniging die zich met veel passie inzet voor mensen van boven de vijftig.

De vereniging stelt zich ten doel:
  • een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • de belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  • het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid en alle zaken die senioren aangaan.

De Seniorenvereniging Kanaalzone is aangesloten bij de landelijke vereniging Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). De FASv richt zich vooral op die activiteiten die niet of moeilijk via de plaatselijke verenigingen zijn te regelen. Dan gaat het vooral om activiteiten op provinciaal of landelijk niveau (bijv. politiek Den Haag). Zo worden er collectiviteitskortingen bedongen bij de premie zorgverzekeringen en wordt hulp geboden bij het invullen van belastingformulieren.

Het Huishoudelijk Reglement van de Seniorenvereniging Kanaalzone is vastgesteld op de algemene ledenvergadering op woensdag 19 april 2017. De leden hebben een bestuur gekozen en tevens is er een rooster van aftreden vastgesteld. Ook is er een kascommissie benoemd.

De SVK is een vereniging voor senioren, maar met jeugdig elan. Dit vindt u terug in de grote diversiteit aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Het is voor “elck wat wils”. We zitten met ons ledenaantal tegen de 300 aan. We hopen binnen afzienbare tijd ons 300e lid te kunnen verwelkomen. Misschien bent u dat wel….?????

Als uw belangstelling is gewekt kunt u altijd contact opnemen met onze ledenadministrateur Geleijn Kaijser, telefoonnummer 06-53116199, of u vult het online aanmeldformulier in. We zien er naar uit!