Geen foto beschikbaar...

Geschiedenis SVK

De ANBO afdeling Axel werd op 7 maart 1950 opgericht. Vrijdag 20 maart 2015 vierde de afdeling op grootse wijze het 65-jarig bestaan. Twee jaar later werd echter besloten door allerlei landelijke ontwikkelingen binnen de ANBO uit de ANBO te stappen. We richtten een nieuwe vereniging op en besloten deze vereniging Seniorenvereniging Kanaalzone (SVK) te noemen. Deze naam kozen we, omdat we niet alleen leden uit Axel hoopten te begroeten, maar ook mensen uit de wijde omtrek. En dat bleek geen wishful thinking, want het ledenbestand bestaat o.a. ook uit heel wat leden uit de regio.

Het bestuur bleef intact en ook de vrijwilligers bleven de club trouw. Tot onze grote vreugde stonden bijna alle leden van de ANBO afdeling Axel achter ons besluit en besloten lid te worden van de nieuwe vereniging SVK. Op de eerste bijeenkomst in 2017 brachten we met de leden een toast uit op het nieuwe jaar en op de nieuwe vereniging. Vol enthousiasme gingen het bestuur en de vrijwilligers aan de slag om onze mensen weer een attractief aantrekkelijk programma voor te schotelen.

Wat beoogt de Seniorenvereniging Kanaalzone? In de Statuten staat het volgende vermeld:

De vereniging stelt zich ten doel:
  • een samenleving te bevorderen die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zij – naar vermogen – in volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer;
  • de belangen van senioren te behartigen in de ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  • het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, sportieve, educatieve en voorlichtende activiteiten;
  • het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden, instellingen organisaties en personen inzake de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van seniorenbeleid en alle zaken die senioren aangaan.

De Seniorenvereniging Kanaalzone is aangesloten bij de landelijke vereniging Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). De FASv richt zich vooral op die activiteiten die niet of moeilijk via de plaatselijke verenigingen zijn te regelen. Dan gaat het vooral om activiteiten op provinciaal of landelijk niveau (bijv. politiek Den Haag). Zo worden er collectiviteitskortingen bedongen bij de premie zorgverzekeringen en wordt hulp geboden bij het invullen van belastingformulieren.

Het Huishoudelijk Reglement van de Seniorenvereniging Kanaalzone is vastgesteld op de algemene ledenvergadering op woensdag 19 april 2017. De leden hebben een bestuur gekozen en tevens is er een rooster van aftreden vastgesteld. Ook is er een kascommissie benoemd.

De SVK is een vereniging voor senioren, maar met jeugdig elan. Dit vindt u terug in de grote diversiteit aan activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Het is voor “elck wat wils”. We zitten met ons ledenaantal tegen de 300 aan. We hopen binnen afzienbare tijd ons 300e lid te kunnen verwelkomen. Misschien bent u dat wel….?????

Als uw belangstelling is gewekt kunt u altijd contact opnemen met onze ledenadministrateur Geleijn Kaijser, telefoonnummer 06-53116199, of u vult het online aanmeldformulier in. We zien er naar uit!